ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแกะสร้างรายได้เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โครงการเลี้ยงแกะเพื่อการท่องเที่ยวและสร้างรายได้(ขายขน ขายเนื้อ ขายบริการ)อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
             การเลี้ยงแกะ สำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าเลี้ยงเป็นรายได้เสริม ประชาชนในพื้นที่ไม่นิยมนำมาบริโภค ขายไม่ได้ ซึ่งเป็นแนวความคิดเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาแล้ว ในปัจจุบันและอนาคตที่ใกล้เข้ามา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันกันทางตลาดทางการเกษตรการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ การผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อการบริโภคและผลพลอยได้จากการผลิต ตลอดจนการนำสินค้ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เป็นต่อทางการค้ากับคู่ค้าได้มากและเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดศักยภาพในการผลิตสินค้าโดยเฉพาะการเลี้ยงแกะเป็นต้น  ดังนั้น เกษตรกรผู้สนใจและคิดจะเลี้ยงแกะ จึงควรให้ความเข้าใจการเลี้ยงอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกำไรจากการเลี้ยงสูงที่สุด
สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีการปลูกยางพาราและทำนาเป็นอาชีพหลัก การปลูกยางพารา ถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่เกษตรกรอาจพบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา การดูแลรักษา ดังนั้น หากวิเคราะห์สภาพพื้นที่ในด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงแกะ นับได้ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมีความมั่นคงในด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต การบริโภค การท่องเที่ยว ดังนั้น การเลี้ยงแกะ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโอกาสในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพสตรี การส่งเสริมการแปรรูปแกะสลัก เป็นต้น โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแกะ เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ของท่านนายอำเภอดอยหลวง(นายวรญาณ บุญณราช) จึงเกิดขึ้น อีกทั้งกรมปศุสัตว์ ได้สนับสนุนแกะพันธุ์ดีให้อำเภอดอยหลวง อีก ๗ ตัวเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรต่อไป
 
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

แกะมหัศจรรย์ดอยหลวง

๔ กันยายน ๒๕๕๕ ท่านนายกสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะออกประชาคมสัญจร เพื่อจัดทำแผนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอดอยหลวง โดยมีท่านนายอำเภอดอยหลวง(นายวรญาณ บุญณราช)และคุณนาย พร้อมข้าราชการ ประชาชน ชาวดอยหลวงให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์มีการนำแกะในพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงมาสาธิตให้กับประชาชน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แกะดอยหลวง
 ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อชาวดอยหลวง

อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย นำโดยท่านนายอำเภอวรญาณ บุญณราช ได้กำหนดแกะ เป็นยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่จะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของอำเภอดอยหลวง ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอย่างกว้างขวาง เป็นแหล่งผลิตแกะที่มีคุณภาพ สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายนายอำเภอดอยหลวง

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอดอยหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ อบต.ปงน้อย อบต.หนองป่าก่อ อบต.โชคชัย เมื่อวันที่ ๑๓ , ๑๔ และ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

ออกหน่วยอำเภอยิ้ม

2 มีนาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยอำเภอยิ้มบ้านปงน้อยใต้ หมู่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายให้บริการด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรที่มารับบริการ
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

เจาะเลือดควาย

1 มีนาคม 2555 นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ร่วมกับนายเอกชัย เชียงต๋า ปศุสัตว์ตำบลโชคชัย ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดควายเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค


ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เจาะเลือดแกะตรวจโรคบ้านคีรีสุวรรณ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ได้ออกดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดแกะ ของเกษตรกรบ้านคีรีสุวรรณ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคแท้งติดต่อในแกะ เพื่อช่วยส่งเสริมในการเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

แก๊สชีวภาพ โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

17 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนการจัดทำแก๊สชีวภาพ จากมูลสุกร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ปศุสัตว์ตำบล ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประสบความสำเร็จในการติดตั้ง พร้อมทั้งมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการประหยัดพลังงานต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง