ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแกะสร้างรายได้เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โครงการเลี้ยงแกะเพื่อการท่องเที่ยวและสร้างรายได้(ขายขน ขายเนื้อ ขายบริการ)อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
             การเลี้ยงแกะ สำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าเลี้ยงเป็นรายได้เสริม ประชาชนในพื้นที่ไม่นิยมนำมาบริโภค ขายไม่ได้ ซึ่งเป็นแนวความคิดเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาแล้ว ในปัจจุบันและอนาคตที่ใกล้เข้ามา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันกันทางตลาดทางการเกษตรการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ การผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อการบริโภคและผลพลอยได้จากการผลิต ตลอดจนการนำสินค้ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เป็นต่อทางการค้ากับคู่ค้าได้มากและเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดศักยภาพในการผลิตสินค้าโดยเฉพาะการเลี้ยงแกะเป็นต้น  ดังนั้น เกษตรกรผู้สนใจและคิดจะเลี้ยงแกะ จึงควรให้ความเข้าใจการเลี้ยงอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกำไรจากการเลี้ยงสูงที่สุด
สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีการปลูกยางพาราและทำนาเป็นอาชีพหลัก การปลูกยางพารา ถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่เกษตรกรอาจพบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา การดูแลรักษา ดังนั้น หากวิเคราะห์สภาพพื้นที่ในด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงแกะ นับได้ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมีความมั่นคงในด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต การบริโภค การท่องเที่ยว ดังนั้น การเลี้ยงแกะ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโอกาสในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพสตรี การส่งเสริมการแปรรูปแกะสลัก เป็นต้น โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแกะ เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ของท่านนายอำเภอดอยหลวง(นายวรญาณ บุญณราช) จึงเกิดขึ้น อีกทั้งกรมปศุสัตว์ ได้สนับสนุนแกะพันธุ์ดีให้อำเภอดอยหลวง อีก ๗ ตัวเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรต่อไป
 
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

1 ความคิดเห็น: