ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก




โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง



ทำทะเบียนสุนัขและรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า






ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำทะเบียนสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง







ภาพกิจกรรมโดยธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ










ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบยาถ่าย แร่ธาตุ

โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง






วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แพะดอยหลวง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง มีแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เพื่อทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำรายได้สู่อำเภอดอยหลวงในอนาคต