ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

การฝึกอบรมเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จัดฝึกอบรมเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่องอำเภอดอยหลวง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 ท่าน โดยจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพโดย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง