ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

แกะแก้ปัญหาระยะยาวเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อำเภอดอยหลวงมีการทำการเกษตรหลายรูปแบบแต่ที่มีมากได้แก่การทำสวนยางพาราในระยะแรกเกษตรกรมีรายได้จากการกรีดยางพาราแต่ระยะยาวอาจประสบปัญหาในเรื่องราคาและเรื่องคุณภาพน้ำยางตลอดจนเรื่องคู่แข่งขันซึ่งมีหลายประเทศโดยเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียงได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม เป็นต้น ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพที่จะรองรับและสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสำรองความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยได้ก็คือการเลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ขณะนี้ก็คือการเลี้ยงแกะพันธุ์เนื้อและพันธุ์ขน ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จึงขอรับการสนับสนุนสายพันธุ์แกะจากกรมปศุสัตว์โดยตรงเพื่อมาดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี ๒๕๕๗


อำเภอดอยหลวงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวง ได้นำกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่มาร่วมแสดงในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ซุ้มอำเภอดอยหลวง ประกอบด้วยหอแสดงศิลปะของนักเรียนภายใต้สืบสานตำนานครูจูหลิงปงกันมูล การจำหน่ายสินค้าโอทอป การให้บริการแพทย์แผนไทย การแกะสลักงานไม้ป้ายเออีซี การแสดงสาธิตการเลี้ยงแกะขนเพื่อนำมาแปรรูปขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายปุ๋ยขี้แกะเป็นของที่ระลึกชนิดใหม่ของอำเภอดอยหลวง เป็นต้น
เผยแพร่โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมมกราคม ๒๕๕๗กิจกรรมอำเภอดอยหลวง

ของฝากจากดอยหลวง


 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงแกะเพื่อเสริมรายได้และการท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนแกะมากกว่า250 ตัวและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกเพื่อคนที่รักการปลูกผักและปลูกพืชต่างๆโดยการทำปุ๋ยขี้แกะ ภายใต้การผลิตจากแกะสาวของอำเภอดอยหลวงเอง เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ของอำเภอดอยหลวง
โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง