ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน
ดอยหลวงดินแดนสองสายน้ำ สามตำบล สี่ชนเผ่า เรารักการเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

แกะแก้ปัญหาระยะยาวเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อำเภอดอยหลวงมีการทำการเกษตรหลายรูปแบบแต่ที่มีมากได้แก่การทำสวนยางพาราในระยะแรกเกษตรกรมีรายได้จากการกรีดยางพาราแต่ระยะยาวอาจประสบปัญหาในเรื่องราคาและเรื่องคุณภาพน้ำยางตลอดจนเรื่องคู่แข่งขันซึ่งมีหลายประเทศโดยเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียงได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม เป็นต้น ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพที่จะรองรับและสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสำรองความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยได้ก็คือการเลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ขณะนี้ก็คือการเลี้ยงแกะพันธุ์เนื้อและพันธุ์ขน ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จึงขอรับการสนับสนุนสายพันธุ์แกะจากกรมปศุสัตว์โดยตรงเพื่อมาดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น